Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

08:12
08:11

April 25 2017

08:43
7658 37f9 400
Reposted frompesy pesy viaaniuszka aniuszka
08:43
9973 9817 400
Reposted fromparkaboy parkaboy via3u3a 3u3a
08:42
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter via3u3a 3u3a
08:23
0139 1e44 400
Reposted fromleylx leylx via3u3a 3u3a
07:50
0582 398d 400
07:41
4179 d01c 400
papież wpierdolu
Reposted fromzelbekon zelbekon viaalicemeow alicemeow
07:29
Reposted fromFlau Flau viazupacebulowa zupacebulowa
07:27
Reposted fromFlau Flau viazupacebulowa zupacebulowa
07:26
3711 2436 400
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
07:25
5651 b315 400
Reposted fromtedmosby tedmosby viaalicemeow alicemeow
07:21
5219 a474 400
pieczarki
Reposted fromkrzysk krzysk viaalicemeow alicemeow
07:18
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaalicemeow alicemeow
07:13
7033 8a6a 400

tastefullyoffensive:

The math checks out. (via hogwartstm)

Reposted frombwana bwana viaalicemeow alicemeow
07:12
Reposted fromkraken kraken viaalicemeow alicemeow
07:01

April 24 2017

10:49
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
10:31
1516 0ac2 400
10:30
4283 6db4 400
Reposted fromxmihaux xmihaux viaSadistic Sadistic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl